• Race Day : March, 18th 2018

  • เสื้อที่ระลึกแขนกุดสำหรับนักวิ่งระยะ 42.195, 21.1, และ 10 KM เสื้อแขนสั้นสำหรับนักวิ่งระยะ 5 KM

    เสื้อ Finisher สำหรับระยะมาราธอน และฮาล์ฟมาราธอน

COMMENTS